Etický kodex

Kodex je etická nadstavba, ve které jsou ukotveny morální závazky společnosti INTELEK LTD, organizační složka, IČ: 196554821, (dále jen „společnost INTELEK“). Jedná se o dokument upravující mravní postoje, chování a jednání vůči firmě, spolupracovníkům, zákazníkům, obchodním partnerům i veřejnosti. Kodex jako firemní dokument stojí vedle obecně platných pracovněprávních předpisů a pro každého ze zaměstnanců společnosti je základním popisem etických norem, na jejichž respektování stojí filozofie společnosti INTELEK.

Společnost INTELEK usiluje o vytváření podnikové kultury založené na otevřeném, zákaznicky a podnikatelsky orientovaném, provozně bezpečném, odpovědném a v neposlední řadě lidském přístupu. Naší snahou je zajistit zákazníkovi co největší spokojenost a společnosti prosperitu v duchu zásad našeho kodexu.

Tento kodex vychází z principů integrity, poctivosti, důvěryhodnosti a zodpovědnosti. Je navržen tak, aby odpovídal ustanovením zákona, doplňoval je a přispíval k nim. Tento Etický kodex však ustanovení zákona nenahrazuje. V případě jakéhokoliv konfliktu mezi uplatnitelným zákonem a pokyny Etického kodexu, budou prosazována zákonná ustanovení.

Cílem společnosti INTELEK je, aby tato v maximální možné míře plnila stanovenou strategii, prosperovala a naplňovala principy poctivého podnikání. V kodexu jsou formulována základní očekávání společnosti INTELEK ve vztahu k zaměstnancům a také mezi zaměstnanci, dále k těm, s nimiž společnost INTELEK podniká, včetně jejich obchodních partnerů. Kodex představuje závazek společnosti INTELEK podnikat poctivě a naplňovat cíle společnosti.

Etický kodex si můžete stáhnout zde