Zpracování odpadu

Prohlášení o zpracování odpadu

Společnost INTELEK LTD, organizační složka, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno, IČ: 19654821 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, A 27070, tímto prohlašuje, že řádně plní povinnosti zajištění zpětného odběru a využití obalů odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu vyplývajících ze zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností a zákona č. 477/2001 Sb. o obalech.

INTELEK prohlašuje že:
1. Má uzavřenou smlouvu o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů dle zákona o obalech č. 477/201 Sb. dle § 13 odst. 1 písmene c) s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. Je zapojena do Systému sdruženého plnění pod klientským číslem F06030601 a plní tak své povinnosti vyplývající ze zákona o obalech č. 477/201 Sb.

2. Plní své povinnosti vyplývající ze zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, týkající se přenosných baterií a akumulátorů a to uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru přenosných baterií nebo akumulátorů, zpracování a materiálového využití odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů (smlouva o společném plnění) dle § 9 písm. b) a § 90 se společností ECOBAT s.r.o.

3. Plní své povinnosti, které jsou stanoveny výrobcům elektrozařízení pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, prostřednictvím kolektivního systému ASEKOL a.s., a to v následujících skupinách:

  Číslo sk.
  Název skupiny
  Registrováno
  1
  Zařízení pro tepelnou výměnu
  NE
  2
  Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm²
  ANO
  3
  Světelné zdroje
  NE
  4a
  Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě solárních panelů
  ANO
  4b
  Solární panely
  NE
  5
  Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm
  ANO
  6
  Malá zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení
  ANO


Jednotlivé certifikáty dokládající splnění zákonných povinností jsou ke stažení na internetových stánkách naší společnosti zde.

Prohlášení o odpadech je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde.