Důležité kontakty
Objednávky
+420 533 338 888
Technická
podpora
Reklamace
+420 533 338 899

GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost INTELEK.CZ s.r.o. se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 14089459, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 360411 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako zákazníka informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:
  a) Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
  b) Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
  c) Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
  d) Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
  e) Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese GDPR@pass.cz.

Zpracování osobních údajů dětí
Naše služby nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů
Když nás kontaktujete v oblasti poskytování služeb pozáručního servisu, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:
  a) Vaše jméno, příjmení a titul;
  b) datum narození;
  c) adresa bydliště;
  d) adresa elektronické pošty;
  e) telefonní číslo;
  f) pracovní zařazení.

Účel zpracování
Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, tj. uzavřené smlouvy o pozáručním servisu. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Údaje o nákupech a chování zákazníků budou využity pouze pro zákonné potřeby provozovatele serveru.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.
Smlouva je obvykle uzavřena mezi naší společností a vaší společností (zaměstnavatelem). Je nutné zvážit, zda-li vám nesouhlas se zpracováním osobních údajů neznemožní plnit vaše pracovní povinnosti.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na remove@intelek.eu.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
  a) externí účetní, daňový poradce, auditor;
  b) advokát, patentový zástupce;
  c) smluvní přepravce;
  d) zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové, IT služby, personální služby, marketingové agentury či kteří jsou jeho obchodními partnery
  e) bankovní a finanční instituce;
  f) ostatní subjekty, které prokážou oprávněný zájem ve smyslu nařízení EU č. 2016/679.

Provozovatel dále prohlašuje, že osobní údaje nebudou dále předávány žádné třetí straně mimo smluvní přepravce, kterým jsou předány osobní údaje jen v rozsahu nutném k bezproblémovému doručení zásilek.

Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Pro účely přímého marketingu budou osobní údaje zpracovány dále po dobu 10 let.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
  a) právo na přístup k osobním údajům;
  b) právo na opravu;
  c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
  d) právo na omezení zpracování údajů;
  e) právo vznést námitku proti zpracování;
  f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese GDPR@pass.cz.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud:
  a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  b) zpracování je protiprávní,
  c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
  d) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Všechna data jsou zabezpečena proti zneužití a jsou umístěna na serverech společnosti, které nejsou využívány žádným jiným subjektem.
Provozovatel přijal veškerá potřebná technická a organizační opatření požadovaná nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Za tímto účelem provozovatel zejména přijal směrnici o ochraně osobních údajů, stanovil osobu pověřenou zpracováním osobních údajů a prevencí incidentů a jeho pracovníci jsou pravidelně školeni o zásadách a principech ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady užívání webových stránek a ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.