WiFi sítě pro velké akce...

30.8.2013
Dnes si jen málokdo umí představit pořádaní jakékoliv akce pro větší počet lidí bez možnosti přístupu k internetu. Většinou se spoléháme na sítě mobilních operátorů, ale ty při tomto typu akcí jen těžko zvládají vlastní přenos hovorů natož přenos dat od tisíců současných uživatelů koncentrovaných na malém prostoru. Už jste zkoušeli on-line poslat video svým známým z koncertu nebo sdíleli fotku radujících se fanoušků po vstřeleném gólu vašeho oblíbeného týmu? Možná ano, možná ne, ale zcela jistě tato vlna již nezadržitelně přichází i do našich krajů. Jako dodavatel unikátní WiFi technologie pro tzv. Large Venue aplikace vás v článku níže seznámíme s řešením Extricom, které je specializované na vytváření WiFi sítí v takovémto prostředí. Tedy již žádný stadion, koncetrní nebo kongresový sál se nemusí obávat pořádat jakoukoliv akci. A navíc, pokud těmto návštěvníkům nabídnete kvalitní WiFi síť, tak se k vám budou rádi vracet...
Extricom, jako specializovaný výrobce na nejnáročnější WiFi sítě, vyvinul unikátní řešení, které je určené pro pokrytí veřejných prostor, kde se nachází velký počet současných uživatelů v relativně malém a často otevřeném prostoru. Jde u WiFi řešení pro tzv. Large Venue aplikace. Z pohledu Extricomu do ranku LV (Large Venue) spadají zejména koncertní sály, stadióny, výstaviště, sportovní haly, konferenční sály nebo například jakákoliv open air akce. Tedy akce, kde se nachází i desetitisíce uživatelů na relativně malém prostoru. Na první pohled se může zdát, že pro bezdrátové řešení je to ideální situace a díky tomu, že signálu z přístupových bodů nebrání žádné stěny nebo jiné překážky, pak pokrytí a fungování přístupové sítě by mělo být hračkou. Ale je tomu právě přesně naopak. Každý odborník na přístupové sítě a WiFi sítě zejména, se při takovém zadání zcela zhrozí...

Při pokrývání prostor takového typu je zcela nemožné ideálně nastavit kmitočty jednotlivých AP tak, aby se mezi sebou nerušily. Naopak není možné mít pouze málo AP s velkým výkonem a relativně velkým pokrytím, protože v tomto případě by nestíhaly obsluhovat velké počty současných uživatelů. Běžní výrobci WiFi řešení (buňkové WiFi sítě 3. generace) se to snaží různě řešit, ale není to nikdy moc funkční řešení. Běžně používají velké počty AP, s velmi malým výkonem a vytváří tzv. pico buňky, kde se snaží, aby každé AP pokrývalo co nejmenší oblast. Taková řešení jsou náročná jak pro vlastní instalaci velkých počtů AP umístěných například pod sedadly diváků v hledištích, tak i pro konfiguraci a optimalizaci takové sítě.

Extricom, díky své unikátní blanket WiFi technologii 4. generace mohl pouze doplnit své stávající řešení a přidat pár doporučení pro vlastní návrh takových sítí a měl hotové specializované řešení, které nemá funkční konkurenci - Large venue 2000 neboli LV-2000.

Jak vlastně LV-2000 řešení funguje a v čem je tak unikátní? To jsou základní otázky, na které bych rád blíže odpověděl níže v textu. Každý zkušený WiFi designer by měl ihned poznat, že jde o něco zcela jiného, než na co je asi zvyklý a díky již celé řadě funkčních referencí z opravdu velkých akcí má i jistotu, že to skutečně funguje.

Dalším dotaz by mohl být.... Proč to vlastně dělat? Opět logický dotaz, na který je možné odpovědět z různých pohledů.

První pohled je určitě globální trend v mobilních sítích a hlavně nonstop být tzv. on-line se svým zařízením. Při takových akcích, kde jsou tisíce současných uživatelů, dnešní 3G sítě nemohou zvládnout poskytnout dostatečné datové kapacity a WiFi sítě jsou pro to ideálním řešením - jde o tzv. 3G Offload, který stále více vítají i mobilní operátoři.

Další pohled může být ze strany pořadatele nebo provozovatele hudebních, sportovních a vlastně jakýchkoliv jiných akcí, které by mohly být nazvány large venues. V rámci své služby poskytne svým návštěvníkům i kvalitní připojení na internet, kde mohou nejen provádět své běžné činnosti (brouzdání po webu, emaily, chat), ale navíc mohou dělat i PR pořádané akci nebo i místu. S kvalitním připojením mohou okamžitě streamovat na web co se na akci děje, mohou sdílet své zážitky a pocity a zcela určitě se na takovou akci nebo místo budou i rádi v budoucnu vracet. Dále je tu obrovský potenciál a trend ve vyhodnocování, co uživatelé využívají nebo hledají, jaké mají potřeby a dle toho upravovat služby nebo cílit reklamu. Z takové reklamy pak může provozovatel i profitovat.

Důvodů by se našlo určitě i více a již dnes vidíme, že toto je trend dnešních dní, který nás také nemine. Je pouze otázkou jak rychle a kdo dříve toto nabídne při svých akcích nebo na svých stadionech, koncertních sálech, výstavištích apod.

Hlavní výhody LV-2000 řešení od Extricomu:

- Blanket WiFi síť - jde o základní funkční vlastnost Extricom WiFi řešení, která zcela odstraňuje základní problém jakékoliv WiFi sítě, a to je rádiové rušení mezi AP. V large venue instalacích je tato vlastnost ještě více důležitá, jelikož jde vždy o otevřené prostory, kde nejsou žádné překážky, které by případně rušení mezi AP snižovaly. Více informací o blanket technologii můžete nalézt například zde. Díky tomu není nutné komplikovaně optimalizovat počet AP, jejich vysílací výkon a jednotlivé kanály na AP. V Extricom řešení je počet AP volen pouze s ohledem na kvalitní pokrytí a dobré rádiové podmínky i ve směru uplinku - tedy směr klient-AP, který je zejména u mobilních zařízení jako jsou smartphony a tablety vždy horší. Díky blanket technologii je možné celou síť i o desítkách AP provozovat pouze na jednom RF kanále. A jak je tomu u Extricom řešení zvykem, tak nabízí 2-3 rádiové AP, díky kterým na jedné infrastruktuře vytvoříte až tři fyzicky oddělené rádiové sítě. To poskytuje možnost oddělit různé typy uživatelů (například návštěvníci vs zaměstnanci vs novináři) nebo oddělení služeb (například zdarma služby vs placené).

Obr. 1: Zobrazení více vrstvé blanket sítě v typické instalaci - LV

- Směrové antény na AP - často jsou pokrývané prostory hodně otevřené a konstrukčně nepřipravené pro ideální umístění AP. Extricom proto většinou doporučuje u AP používat směrové antény, které opět zlepší kvalitu signálu v pokrývané oblasti a to zcela bez obavy z rušení mezi AP (opět díky WiFi blanket technologii). V takovém případě je pak každé AP schopné zajistit velmi vysokou úroveň signálu a kvalitní rádiové spojení s klienty. Každé AP v blanketu zajišťuje velmi kvalitní pokrytí v určitém segmentu/sektoru pokrývané oblasti a to i v případě, že je nevhodně/neideálně umístěno - typicky někde vysoko nad hlavami návštěvníků nebo na okraji pokrývaných "sektorů". Pak nejsou žádní klienti se špatnými RF parametry a celá síť může fungovat mnohem lépe. Při takových instalacích platí mnohem více, že ideálně každý klient má kvalitní RF spojení. Pokud byť i jen malé procento uživatelů mělo špatný signál, tak to může velmi výrazně degradovat reálné dosažené rychlosti celé sítě - efekt tzv. Edge userů (pár "pomalých" uživatelů brzdí i ty "rychlé").

Obr. 2: Ilustrativní naznačení jednotlivých sektorů tvořených v rámci jednoho blanketu
(směrový anténami na AP)

- Potlačení rušení mezi klienty (Wireless Client Noise Mitigation) - toto je zcela unikátní vlastnost LV řešení od Extricomu. V sítích tohoto typu není jediný problém vyřešit vlastní rušení mezi AP, což Extricom umí na 100%, ale zcela nově je nutné řešit i rušení mezi klienty jako takovými. To je opět více signifikantní u běžných mobilních klientů jako jsou smartphony a tablety. Zde máte asi každý zkušenost, že v takových zařízeních je definováno hned několik "oblíbených" WiFi sítí (pracovní, domácí, různé veřejné Hotspoty apod.). No a v tom je právě trochu kámen úrazu. Takové zařízení, pokud má zapnuté WiFi (což je dle vlastních zkušeností prakticky vždy), se neustále snaží tyto "oblíbené" sítě vyhledávat tím, že vysílá do bezdrátového prostředí. To i v případě, že je například v tašce nebo kapse uživatele. Běžně samozřejmě nejde o nějaké velké vytížení RF prostředí, ale v případě LV instalací, kde se počítá s tisíci a spíše desetitisíci takovými zařízeními na jednom místě, pak to začíná být velmi kritickým vlivem. Extricom proto vyvinul do LV-2000 unikátní funkci, která zajistí potlačení tohoto rušivého chování klientských zařízení. Jde o komplikovaný algoritmus, který lze zjednodušeně popsat jako tzv. Honeypot. Díky tomu všechna zařízení, která nejsou reálně připojena k WiFi síti "mlčí" a tím je výrazně odlehčeno rádiovému prostředí a taková WiFi přístupová síť je mnohem výkonnější.

- Load balancing a Band steering klientů - díky tomu, že Extricom umožňuje vytvoření až tří zcela oddělených sítí (blanketů), tak je možné mezi nimi jednotlivé klienty přesouvat dle potřeby a vytížení. Díky tomu, že je to vše na jedné infrastruktuře (jeden WLAN switch a jedna sada AP), tak tyto paralelní sítě jsou všude stejně dostupné a nabízejí stejně kvalitní pokrytí/služby. Extricom WLAN switch paket po paketu vyhodnocuje kvalitu spojení s každým klientem a rozhoduje přes jaké AP bude reálně komunikovat. Navíc je schopen dle aktuálního vytížení každého blanketu převádět klienty mezi různými blankety a tím dosahovat optimální reálné propustnosti. Extricom vyhodnocuje jak počet připojených klientů, tak i reálné datové zatížení. Další zmíněnou funkcí je tzv. Band steering, který rozpozná, zda klient umí komunikovat v pásmu 5GHz a pokud ano, tak jej donutí se připojit právě v 5GHz místo obecně přetíženého pásma 2,4GHz. Tímto se takový klient může připojit v méně zarušeném i vytíženém pásmu a tím dosahovat výrazně vyšší propustnosti. A navíc dojde i k odlehčení zbývajícím uživatelům v pásmu 2,4GHz. Proto je i v minimální HW konfiguraci (nejnižší typ AP se dvěmi rádii) doporučováno zřízení jednoho blanketu v 2,4GHz a druhého v 5GHz a mezi nimi migrovat klienty, kteří 5GHz podporují. Díky tomu, že jde o blanket technologii a případně i AP se směrovými anténami, je zajištěno vysoce kvalitní pokrytí i v 5GHz a klienti migrováni do 5GHz mají stejně kvalitní signál jako ve 2,4GHz.

Z těchto informací je zřejmé, že jde o vysoce specializované řešení, které je určeno do opravdu nejnáročnějších instalací s tisíci uživately. Díky reálně fungujícím instalacím i získaným oceněním je potvrzeno, že jde i o skutečně funkční a přínosné řešení. Nyní už tedy není problém pokrýt jakékoliv prostředí signálem WiFi.

V případě, že zvažujete výstavbu WiFi sítě v jednom ze zmíněných prostředí vhodných pro nasazení LV řešení od Extricomu, tak neváhejte kontaktovat naše servisní oddělení, kde vám pomohou s návrhem kompletní sítě a doporučí ideální řešení dle vašich potřeb.

INTELEK, jako výhradní dodavatel Extricom řešení na našem trhu, má dlouholeté zkušenosti s návrhem i nasazováním Extricom technologie do nejrozličnějších prostředí a rádi budeme vašim partnerem nejen v případě výstavby WiFi sítě v Large venue prostředí.
V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat přes obchodní oddělení nebo s technickými dotazy přímo servisní oddělení.